Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı Kesin Sonuçları

25 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı Kesin Sonuçları için TIKLAYINIZ

Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı 9 ve 10 Mart 2020 tarihlerinde Rektörlük binasında gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınava ilişkin ayrıntılı bilgi sınav tarihinden en az 2 iş günü öncesinde ayrıca ilan edilecektir.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin İlgili Maddeleri

MADDE 12 - (2) (Değişik: RG-11/3/2017-30004) Yazılı sınavda yüz üzerinden en az altmış (60) puan alanlar başarılı sayılırlar.

MADDE 13 - (1) (Değişik: RG-11/3/2017-30004) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday, yazılı sınavın Başkanlıkça merkezi olarak veya kurumlarca müstakil olarak yapılmasına bakılmaksızın, ilgili kurumlarca sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

MADDE 13 – (2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

* Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği için TIKLAYINIZ

İlanen duyurulur. 19.02.2020