Disiplin İşlemleri Şube Müdürlüğü

Oya FİRİDİN ÖZKAN
Şube Müdürü 
DİSİPLİN İŞLEMLERİ BÜROSU
E-mail : oyafiridin@hotmail.com
Dahili Tel: 10739
Görev Tanımı
Emel KIRTILLI TURGAY
Şef 
DİSİPLİN İŞLEMLERİ BÜROSU
E-mail : kirtilli@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10368
Görev Tanımı
Nursel YILDIZ
Bilgisayar İşletmeni
DİSİPLİN İŞLEMLERİ BÜROSU
E-mail : @istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10359
Görev Tanımı
Ali SEZGİN
VHKİ
DİSİPLİN İŞLEMLERİ BÜROSU
E-mail : alisezgin@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10359
Görev Tanımı
Yunus Emre DOĞAN
Bilgisayar İşletmeni
DİSİPLİN İŞLEMLERİ BÜROSU
E-mail : emredersin11@gmail.com
Dahili Tel: 10359
Görev Tanımı
Evrim YÜCE
Memur
DİSİPLİN İŞLEMLERİ BÜROSU
E-mail : evrim.yuce@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10145
Görev Tanımı


 Gülşah AYDIN
Bilgisayar İşletmeni
DİSİPLİN İŞLEMLERİ BÜROSU
E-mail : gulsah.aydin@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 11924
Görev Tanımı


Mahmut GÜNEŞ
Memur
DİSİPLİN İŞLEMLERİ BÜROSU
E-mail : mahmut.gunes@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 11924
Görev Tanımı

  • Üniversite bünyesinde yürütülen soruşturmalara ilişkin sürecin takibi için gerekli bilgi ve belgenin kaydının sağlanması ve söz konusu işlemlere ilişkin yazışmaların yapılması ve dosyalanmasını sağlamak,
  • Rektörlüğe intikal eden şikayet dilekçelerde belirtilen iddialar konusunda yapılan işlemlerin (İncelemeler-Mütalaalar) yürütülmesini sağlamak,
  • Rektörlüğümüz aleyhine açılan idari davalar ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
  • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
  • Üniversitemizden Adli Makamlarca istenilen Bilirkişi görevlendirmelerine ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
  • Üniversite Görevlileri hakkındaki maaş hacizlerine ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Diğer Üniversitelerden istenilen Bilirkişi işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

Disiplin Kurulu kararlarının gerekçeli yazılması gerektiğine dair karar

Bilirkişi Raporlarını Soruşturmacıların değerlendirmesi gerektiğine dair karar

Soruşturma raporu tamamlandıktan sonra Disiplin Amiri tarafından "SON SAVUNMA" alınmadan ceza verilemeyeceğine dair karar

Herhangi bir fiilden dolayı birden fazla disiplin cezası verilemeyeceğine dair karar

Bir eylemle birden fazla kuralın çiğnenmesi durumunda çiğnenen kurallara verilecek cezalardan en ağırının verilmesi gerektiğine dair karar

Bir disiplin cezasının idare mahkemesince iptal edilmesi üzerine İdarenin yeni bir ceza verebileceğine dair karar 

Kamu Görevlisinin Ceza davalarında beraat etmiş olmasının, disiplin cezası verilmesini engelleyemeyeceğine dair karar

Üniversite Rektörlüklerinde yürütülen Ceza Soruşturmalarında (Ön inceleme) uyulması gereken kurallara dair karar

"Bir hafif ceza"nın, disiplin yönetmeliğinin bir önceki maddesinde belirtilen ceza olduğuna dair karar

Bir alt cezanın" uygulanacağı hallerde cezanın alt sınırının değil, yönetmeliğin bir alt maddesinde belirtilen cezanın uygulanması gerektiğine dair karar

Yetkili Kurul kararlarının "İddianame" niteliği taşıması nedeniyle şüpheli isimlerinin açıkça yazılması gerektiğine dair karar

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun gereğince şikayet dilekçesinde iddiaların somut olması, olay, yer ve kişi belirtilmesi durumunda "işleme koymama" kararı verilemeyeceğine dair karar

"Kamu Görevinden Çıkarma" cezasının önerildiği ancak Yüksek Disiplin Kurulunca reddedildiği durumlarda, Atamaya Yetkili Amirin disiplin kurulu kararı almaksızın "Kademe İlerlemesinin Durdurulması" disiplin cezasını veremeyeceğine dair karar

Ceza soruşturması (Ön inceleme) sonucunda fezleke hazırlanmasını takiben Yetkili Kurul/Son Soruşturma Kurulu kararı alınması gerektiğine dair karar

Kademe İlerlemesinin Durdurulması" disiplin cezasını gerektiren eylem nedeniyle Disiplin Kurulu kararı alınmadan, bir alt ceza uygulaması yapılarak "Aylıktan Kesme" cezasının verilemeyeceğine dair karar

Yönetmelikte belirtilen disiplin soruşturması başlanılması için sürelere uyulmamış olmasının, ceza verme yetkisini zamanaşımına uğratmayacağına dair karar

Kamu Görevinden Çıkarma cezasını ancak Yükseköğretim Kurulunun verebileceği, dolayısıyla alt cezayı verme yetkisinin de bu Kurulda olduğuna dair

Adliye ile ilgili görev ve işlerde (Bilirkişilik) görevi kötüye kullanan veya ihmali bulunan kişilere, genel hükümlere göre Cumhuriyet Savcılarınca doğrudan doğruya ceza soruşturması yapılacağına dair karar

Kaynak göstermeden alıntı yapmak (intihal) suçlarında, alıntı yapılan eserin sahibi ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıklarının şikayeti üzerine kamu davacı açılabileceğine dair karar

İntihalin şikayete bağlı bir suç olması nedeniyle, eser sahibi olmayanın şikayetiyle soruşturma başlatılmasının mümkün olmadığına dair karar

İsimsiz başvuruları işleme koymama kararı verilemeyeceğine dair karar

Avukatların dosya talepleri hakkında; 

Avukatların soruşturma dosyalarındaki bilgi belgelerin suretlerinin taraflarına verilmesine dair istekleri hususunda; 1136 sayılı Avukatlık  Kanununun 2. maddesinde görevlerinin yerine getirilmesinde Avukatlara yardımcı olma zorunluluğunun getirildiği, bu zorunluluğun kapsamında, avukatların gerek duyduğu bilgi belgeleri "incelemesine sunmak yükümlülüğü" getirildiği; bu belgelerden gerekli görülenlerin tarih ve sayısı belirtilerek örnek alınması suretiyle bilgi ve belge toplayabilmelerinin sağlanacağı, ancak belgelerin suretlerinin adreslerine gönderilmesini istemelerinin ilgi mevzuatın amacına uygun düşmeyeceğine ve;

Şüphelinin ifade zaptı, bilirkişi raporu, şüphelinin hazır bulunmaya yetkili olduğu adli işlemlere ilişkin tutulan tüm tutanakların (tanık ifade zabıtları soruşturma bitinceye kadar verilmeyebilir) talep edildiği taktirde verilmesinin zorunlu olduğuna dair karar