Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi


Murat ÖÇGÜDER
Bilgisayar İşletmeni 
E-mail: mocguder@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10709
Görev Tanımı
Murat ARSLAN
Bilgisayar işletmeni
E-mail : murat.arslan@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10709


Görev Tanımı

 1. Maaş Bürosu


  Yeni başlayan memurların Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü web tabanlı saymanlık otomasyon sistemine (Say2000i) bilgi girişini yapmak,
  Strateji Daire Başkanlığına vermek,
  Kesenekleri çıkartmak, bu kesenekleri sistemden Emekli Sandığına göndermek,
  Kişilerden gerekli evrakları alarak maaşlarını hazırlamak,
  Maaş onayından sonra Bankaya iletmek,
  Personel Daire Başkanlığına bağlı kişilerin maaşlarını hesaplamak, kıdem ve terfi bilgilerini girmek,
  Sistemden keseneklerini atmak, Strateji ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığında bilgi girişi yaptırmak,
  Çocuk ve Doğum Yardımı gibi sosyal hakları düzenlemek,
  Personel Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak,
   Görev zararlarına ait gelen faturaların takibi ve bunların ödemesini yapmak,
  Sosyal Güvenlik Kurumu www.sgk.gov.tr sistemine veri girişi yapmak,
  Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi www.kbs.gov.tr veri girişini yapmak

   
  Taşınır ve Kayıt Kontrol Birimi

  Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.
  Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin  kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
  Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.
  Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
  Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
  Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.
   Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırların yıllık gidişatına göre azami stok miktarı ve maksimum devir hızına göre belirlenip, talebini harcama yetkilisine bildirmek
  Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
   Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.
   Talep eden birimlerin gereksinmelerini karşılamak üzere, malzeme ihtiyaç planlamasının yapılması, üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrolünü
  kapsayan tedarik zinciri süreci aşamasını yönetmek.
   Sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.
   Sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar