Mevzuat

T.C. Anayasası’nın İlgili Hükümleri

Devlet Memurları Kanunu(657)

İş Kanunu (4857)

Yükseköğretim Kanunu (2547)

Yüksek Öğretim Personel Kanunu (2914)

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (2809)

T.C.Emekli Sandığı Kanunu (5434) 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510)

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688)

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (6356)

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483)

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun(5978)

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6225)

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6353)

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (124)

190 Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

7201 Sayılı Tebligat Kanunu

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu (3628)

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (7100)

Sosyal Hizmetler Kanunu (2828)

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu

4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

2 Nolu Genel Kadro Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7033)


Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebeler Hakkında Kanun
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri İle Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik

Doçentlik Yönetmeliği

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı Ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği
kadro ihdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği

Aday Memurların Yetiştirilmesine ilişkin Genel Yönetmelik

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik