Sıkça Sorulan Sorular

1-Üniversitenize akademik personel olarak atandım, benden istenilen belgeler nelerdir?

Üniversitemize Atanacak Akademik Personelden İstenen Belgeler ‘in eksiksiz olarak doldurularak başvuru yapılan birim aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına iletilmesi halinde gerekli işlemler yapılacaktır.

2-Doktor Öğretim Üyesi kadrosundayım, derece terfiim olmasına rağmen görev aylığım 5. derecenin 1.kademesinde beklemektedir. Neden kademe ilerlemesi alamadım?

 a) Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin,

 b) Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin,

 c) Doktor Öğretim Üyeleri, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin,

İlk kademe aylığını alırlar. Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerine göre üst dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemesinden yararlanırlar. (2914 sayılı Kanun md.3)

3-Yazışmalar Öğretim Elemanının Görev Unvanı mı, Kadro Unvanı mı esas alınarak yazılmalıdır?

Görev Unvanı esas alınarak yazılmalıdır. Ayrıca; 

2547 S.K. Unvanların korunması:

Madde 29 – Öğretim üyeleri, bu kanunda yazılı hükümler dışında kazanmış oldukları akademik unvanlardan yoksun bırakılamazlar. Başka bir işe geçmek, emekli olmak veya çekilmek ya da işten çekilmiş sayılmak yoluyla öğretim görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabilirler. Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik unvanlarını kazananlar her unvan dönemi içinde yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanı kullanamazlar. 

4-Doçent unvanı aldım, neden maaşımda bir değişiklik olmadı?

Doçent unvanı aldığınız tarihten itibaren ek ders ücretiniz değişmektedir. Ancak kadroya atamanız gerçekleşmediğinden maaşınızda bir değişiklik olmamaktadır. (2914 sayılı Kanun md.3)

5-Profesör kadrosuna atandım Ek göstergemin 6400 olması için hangi koşulları sağlamam gerekmektedir?

Profesörlerden rektör, rektör yardımcısı, dekan, dekan yardımcısı, yüksekokul müdürü olanlar ile profesörlük kadrosunda 4 yılını tamamlayanlar hak kazanabilir. (2914 sayılı Kanun md.5)

6-Hazırlık sınıfı okudum, bu durumda kademe ilerlemesi yapılır mı? Bunun için hangi belgelerle, nereye başvurmam gerekir?

Bu kapsamda sadece ilköğretim ve lise öğrenimindeki hazırlık sınıfı değerlendirilir. Üniversite öğrenimindeki hazırlık sınıfı bu değerlendirme kapsamına alınmaz. Hazırlık sınıfı değerlendirmesi sonucu memura bir kademe ilerlemesi verilir. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Hazırlık sınıfı okuduğunuza dair onaylı bir belge ile durumunuzu Biriminiz aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına bildirmeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır. (657 sayılı Kanun md. 36/A bendi 6-b fıkrası)

7-Yüksek lisans/Doktoramı tamamladım, bu durumda kademe ilerlemesi yapılır mı? Bunun için hangi belgelerle nereye başvurmam gerekir?

Memura yüksek lisans değerlendirmesinde bir kademe, mesleğiyle ile aynı konuda yapılan doktora değerlendirmesinde iki kademe ilerlemesi verilir. Durumunuzu Biriminiz aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına belgelemeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır.(657 sayılı Kanun md. 36/A-9)

8-Mal Bildirimi’ mi hangi durumlarda yapacağım?

-  Göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte

-  Görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,

-  Eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde gösterilen mahiyet ve miktardaki alın iktisabı ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması, mal varlığında önemli değişiklik sayılır.

-  Sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek zorundadırlar. (Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik md. 9-10-11 )

ADAYLIK DURUMU VE ADAY MEMUR EĞİTİMİ

1.Aday Memurluk süresi ne kadardır?

Kamu hizmet ve görevlerine ilk defa atananlar için adaylık süresi, atandıkları tarihten başlamak üzere bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Üniversitemizde bir yılını tamamlayan ve adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerini başarı ile tamamlayan aday memurlar asil memur olarak atanmaktadır. (657 sayılı                 Kanun md.54)

Aday memur eğitimimiz kamu akademi sistemi üzerinden yapılmaktadır.

2.Aday Memurluk süresi içerisinde başka bir kuruma geçebilir miyim?

Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz. (657 sayılı Kanun md. 54 )

3.Aday Memurken KPSS sınavına girdim ve farklı bir kuruma yerleştirildim. Bu durumda naklen atanmam mümkün müdür?

Bu durumda personelin naklen atanması mümkündür.

4.Aday memurlara yönelik eğitimlerin süresi ne kadardır?

Temel eğitim süresi on günden az iki aydan çok olamaz. Hazırlayıcı eğitim bir aydan az 3 aydan çok olamaz.

 Staj iki aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde tamamlanır. (Aday Memurların Yetiştirilmesine ilişkin Genel Yönetmelik md. 4 b-c-d)

5.Eğitimin sonunda bir sınav yapılıyor mu?

Eğitimin sonunda sınav yapılmaktadır. Sınav Üniversitemizce çoktan seçmeli yapılmakta olup; değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. 60 ve daha yukarı alanlar başarılı sayılır. (Aday Memurların Yetiştirilmesine ilişkin Genel Yönetmelik md. 12)

6.Sınavda başarısız olanların durumu ne olur?

Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.(657 sayılı Kanun md. 56 )

7.Sınava katılmama halinde nasıl uygulama yapılır?

Sağlık sebepleri dışında sınava katılmayanlar başarısız sayılır. Sağlık sebebiyle sınava katılmayanların sınavları adaylık süresi içinde uygun bir zamanda yapılır. (Aday Memurların Yetiştirilmesine ilişkin Genel Yönetmelik md. 15)

8.Aday Memurluk süresi içerisinde disiplin cezası alırsam ne olur?

Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. (657 sayılı Kanun md.56)

ATAMALAR

1.Üniversitenize yeni atandım, göreve ne zaman başlamam gerekir?

Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü, başka yerdeki göreve atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. (657 sayılı Kanun md. 62)

2.Memurken istifa eden personel tekrar memuriyete dönebilir mi?

İstifa ederek veya etmiş sayılarak Devlet memurluğundan ayrılanların kazanılmış hak aylık dereceleriyle sınav şartı aranmaksızın memurluğa atanabilecekleri 657 Sayılı Kanunun 92 ve 97 nci maddelerinde hükme bağlanmıştır. Ancak, bu kişiler durumlarına göre 97 nci maddenin a bendine göre 6 ay; b bendine göre 1 yıl; c bendine göre 3 yıl geçmeden Devlet memurluğuna alınamazlar. (657 Sayılı Kanun md. 97 )

İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleri ile çekilenlerden veya 657 sayılı Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilir.(657 sayılı Kanun md.92)

İNTİBAK

1.Hazırlık sınıfı okudum, bu durumda kademe ilerlemesi yapılır mı? Bunun için hangi belgelerle, nereye başvurmam gerekir?

Bu kapsamda sadece ilköğretim ve lise öğrenimindeki hazırlık sınıfı değerlendirilir. Üniversite öğrenimindeki hazırlık sınıfı bu değerlendirme kapsamına alınmaz. Hazırlık sınıfı değerlendirmesi sonucu memura bir kademe ilerlemesi verilir. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Hazırlık sınıfı okuduğunuza dair onaylı bir belge ile durumunuzu Biriminiz aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına bildirmeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır. (657 sayılı Kanun md. 36/A bendi 6-b fıkrası)

 

2.Yüksek lisans/Doktoramı tamamladım, bu durumda kademe ilerlemesi yapılır mı? Bunun için hangi belgelerle nereye başvurmam gerekir?

Memura yüksek lisans değerlendirmesinde bir kademe, mesleğiyle ile aynı konuda yapılan doktora değerlendirmesinde iki kademe ilerlemesi verilir. Durumunuzu Biriminiz aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına belgelemeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır.(657 sayılı Kanun md. 36/A-9)

 

3.İşe başlama tarihimiz aynı olmasına rağmen; neden arkadaşımın derece/kademesi benden daha ileride veya geride görünüyor?

Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri memurların işe başlayış tarihi aynı olmasına rağmen derece/kademe durumunda farklılık gösterebilir.(657 sayılı Kanun md. 36/A)

 

4.Öğrenim durumumda değişiklik oldu, Birimim aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına bildirmeme rağmen derece- kadememde herhangi bir değişiklik olmadı neden?

Bu durum intibak işlemleri kapsamında değerlendirilmektedir. 657 sayılı Kanuna göre “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (657 sayılı Kanun m. 87 kurumlarda çalışanlar dâhil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşamayacağından” (657 sayılı Kanun md. 36/A-12) siz emsalinizin ulaştığı derece ve kademeyi aştığınız için durumunuzda herhangi bir değişiklik olmamıştır.  

 

5.SSK - BAĞKUR Hizmet birleştirmesi yapmak için gereken işlemler nelerdir?

SSK ve BAĞ-KUR’a tabi hizmetlerin Emekli Sandığı hizmetleri ile birleştirilmesini isteyen personel, en son çalıştığı ili ve sigorta numarasını dilekçesinde belirterek ve hâlihazırda çalıştığı birime verecektir. Birimin üst yazıyla birlikte istenen belgeleri: Dilekçe, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Halen çalışmakta olduğu kadrosu ile sigortalı olarak çalıştığı unvanı aynı olanlar (Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen veya Sağlık Personeli gibi) sigortalı olarak çalıştığı işyerlerinden çalışma tarihlerini ve unvanını belirten çalışma belgesini ilgili birim aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına iletmesi halinde durum değerlendirmesi yapılır. (657 sayılı Kanun md. 36/C)

 

6.Aylıksız izinden döndüm, terfi tarihim neden değişti?

Aylıksız izinde geçirdiğiniz süreler (askerlik hizmeti ve doğum sonrası kullanılan aylıksız izinler "6663 Sayılı Kanun 10.02.2016 tarihli Resmi Gazeteye istinaden" hariç) memuriyet hizmetinden sayılmadığı için terfi      tarihiniz çalışmadığınız süre kadar geri çekilmektedir. (657 sayılı Kanun md. 83-84)

 

7.Askerlikte geçen süre Memuriyet hizmetime sayılıyor mu?

 Askerlikte geçirdiğiniz süre, memuriyet hizmet sürenize eklenir. (657 sayılı Kanun md.83-84)

ASKERLİK İŞLEMLERİ

1.Askeri sevk belgem geldi ne yapmalıyım?

“Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.” (657 sayılı Kanun md. 108-G) bendi uyarınca aylıksız izinli sayılmanız için Askeri sevk belgenizi aldığınızda gecikmeye mahal vermeden ekinde bir dilekçe ile  Aylıksız İzin-İstifa- Nakil-Emeklilik Nedeniyle Görevden Ayrılan Personele Ait İlişik Kesme Belgesini doldurarak görev yaptığınız birim aracılığıyla Personel Daire Başkanlığına bildirmeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır.

2.Askerliğimi bitirdim görevime geri dönmek istiyorum, ne yapmalıyım?

“Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.” (657 sayılı Kanun md.83)

* Almış olduğunuz terhis belgenizi göreve başlama isteğinizi bildiren bir dilekçe ekinde biriminiz aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına bildirmeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır.

DİĞER

9.Memurluk hangi hallerde sona erer?

Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi, memurluktan çekilmesi, istek, yaş haddi ve malullük sebeplerinden biri nedeniyle emekliye ayrılması, ölümü halinde memurluk sona erer.(657 sayılı Kanun md.98)

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞLEMLERİ

1- Sözleşmeli Personel olarak görev yaparken sözleşme sürem dolmadan ayrılırsam başka Kamu Kurumlarına sözleşmeli personel olarak atanabilir miyim?

Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemezler.

2- Bir yıl süre şartına tutulmadan ayrılma şartları nelerdir.

Sözleşmesini;

            a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

            b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

            c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,

tek taraflı feshedenler,  bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

3-Sözleşmeli Personel olarak görev yaparken görevden istifaen ayrılacağımı ne kadar zaman önce bildirmem gerekir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek Madde 6 hükümleri uyarınca kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla veya Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi uyarınca sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

KURUM DIŞI NAKİL İŞLEMLERİ

1- Başka bir Kuruma naklen nasıl geçebilirim?

Nakil geçmek istediğiniz Kuruma başvuru yapılması gerekmektedir.

2- Nakil geçmek için muvafakat verilme şartları nelerdir?

Üniversiteden naklen başka kurumlara geçmek isteyen personele muvafakat verilip verilemeyeceği, aşağıdaki hususlar dikkate alınarak ilgili birimlerin görüşleri doğrultusunda değerlendirilir:

  1. Personele eş durumundan dolayı (eşi Kamu Kurum ve Kuruluşlarda ve özel sektörde çalışanlar içinde son iki yıl içinde 360 gün prim ödemesinin belgelendirilmesi halinde)
  1. Bulunduğu unvana göre bir üst unvan olarak kabul edilen bir kadroya atanma durumunda olanlara,
  1. Kendisi ve Birinci derece yakınlarının (eş, anne, baba ve çocuklarının Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Üniversite Hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde )sağlık problemlerinin bulunması
  1. Engelli personel ile engelli aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun belgelendirilmesi kaydıyla nakil talebinde bulunanlara,
  1. Can Güvenliğinin bulunmaması halinde (kendisinin, eşinin ve çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğinin tehdit alında bırakacağını adli veya mülki idari amirliklerinden alacakları belge ile belgelendirmesi )

3- Aylıksız izinde olan personelin nakil gitmek için ilişiği kesilebilir mi?

Aylıksız izinde olan personele atama onayı tebliğ edilemeyeceğinden, göreve başlamasından sonra nakil için ilişik kesme işlemleri yapılır.

4- Nakil gittiği Kuruma özlük dosyası gönderiliyor mu?

Nakil giden personelin özlük dosyası Kurum tarafından gittiği Kuruma üst yazı ile gönderilir.

EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

1-İştirakçilere İstekle Emekli Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?

İstekle emeklilik kişilerin mülga 5434 sayılı Kanunda belirtilen hizmet ve yaş şartlarını bir arada yerine getirmesi sonucu elde edilen bir haktır.

08/09/1999 tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçi olarak hizmet süresi bulunanlar kadın 20, erkek 25 hizmet yıllarını tamamlamaları ve kademeli geçiş sürecinde tabi oldukları yaşları doldurmaları halinde,

08/09/1999 tarihinden sonra 5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçi olarak göreve başlayanlardan Kadın için 58, erkek için ise 60 yaşını doldurmaları ve her ikisinin de hizmet sürelerinin 25 yıl ve daha fazla olması halinde, emekli aylığına hak kazanabilmekte ve istekleri üzerine emekli aylığı bağlanabilmektedir.

Ayrıca, iştirakçilerden 15 yıl fiili hizmet müddeti bulunanlar 61 yaşlarını doldurduklarında istekleri halinde kendilerine emekli aylığı bağlanabilecektir.

2-Emekli Aylığının Bağlanması İçin Nereye Başvurulur?

Emekli aylığının bağlanabilmesi için, görevde bulunan personel kadro birimlerine, görevinden ayrılmış olan ve açıktan emeklilik talebinde bulunanlar ise Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına dilekçe ile emeklilik talebinde bulunmaları gerekmektedir.

3-Kısmi askerlik borçlanması yapabilir miyim?

01.10.2008 tarihinden itibaren kısmi askerlik borçlanması hakkı verilmiştir.

4-Askerlik borçlanmalarında ödeme süresi ne kadardır?

Askerlik borçlanmasında ödeme süresi bir ay olarak belirlenmiştir.

5-Devlet Memuruyum. 4/c (Emekli Sandığı) hizmeti ile iç içe geçen 4/a (SSK) hizmetinden hangisi geçerlidir?

4/c’ye (Emekli Sandığı) tabi hizmet süreleriniz geçerli olup, 4/a (SSK) hizmetlerinizin iptal edilmesi gerekmektedir.

6-Devlet memuru olarak çalışmaktayım. Emekli ikramiyemin hesaplanmasında bir düşüş veya ikramiye tutarımın ödenmemesi gibi bir durum söz konusu mudur?

Emekli ikramiyeleri 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunundaki usul ve esaslara göre ödenmeye devam edilmektedir. Tamamen kaldırılması söz konusu değildir.

7-Devlet memuru iken vefat eden kişinin evli kız çocukları, emekli ikramiyesinden faydalanabilir mi?

Aylığa müstahak olan kişilere ve Emekli Sandığı mensubu olmakla beraber, bekar kız çocuklarına ödenmektedir. Evli kız çocuklarına ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.

8-Eşim Devlet Memuru iken vefat etti. Ben yabancı uyrukluyum, tarafıma aylık bağlanır mı?

Sosyal Güvenlik Anlaşması olan bir ülkenin vatandaşı iseniz; TC Vatandaşı gibi işlem görürsünüz.

Sosyal Güvenlik Anlaşması olmayan bir ülkenin vatandaşı iseniz; Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile ilgili konsoloslukla yapılan yazışma neticesinde, o ülkenin TC Vatandaşlarına verdiği haklar nispetinde aylığınız bağlanır.

9-İlk Aylık Hangi Bankadan Alınır?

Kurum tarafından ilk defa bağlanan aylıklar, emeklilik taleplerinde bulunan sigortalıların tercih ettiği bankalar ve PTT aracılığı ile ödenmekte; tercihte bulunmayanların ise ilk bağlanan aylığı ülke genelindeki şube ağının en yaygın olması nedeniyle T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla ödenmektedir.  Emekli, dul ve yetimler aylıklarını bu bankaların herhangi bir şubesinden çekebilmektedir.

10-Aylık Alınan Banka Nasıl Değiştirilir?

Emekli, dul ve yetimler tarafından, banka/şube değişikliği için SGK İl/Merkez Müdürlüklerimize verilecek dilekçe  ile anlaşmalı bankalardan herhangi birisine aylıkların nakli yapılarak banka/şube değişikliği gerçekleştirilebilmektedir.

Ayrıca, banka/PTT şube değişikliği talepleri “www.turkiye.gov.tr” internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir.

11-Aylık Bağlandığında Nasıl Bilgi Alınır?

Aylık bağlama işlemi tamamlandığında kişinin kurumuna ve kendisine bilgi yazısı gönderilmektedir.

Aylık bağlamaya ilişkin süreç e-devlet üzerinden de takip edilebilmektedir.

12-Kimler Malul Sayılır?

 Kamu görevlileri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü, kaybettiği SGK Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılır. Sigortalıların sağlık hizmeti sunucularından alacakları maluliyete ilişkin raporlar, Kanuna göre malul sayılmaları için yeterli değildir. Sigortalının malul sayılabilmesi için, çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiğinin SGK Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekir.

13-Malullük Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?

SGK Sağlık Kurulunca malul sayılan sigortalıların malullük aylığından yararlanabilmeleri için;

 - En az on yıldır sigortalı olması ve toplam olarak 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul ise sigortalılık süresine bakmadan 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

 - Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması, faaliyetine son vermesi ve görevinden ayrılması,

-Kuruma yazılı dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

14-Malullük Aylığı Hangi Hallerde Kesilir?

 Malullük aylığı,

- Sigortalıların 5510 Sayılı Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlamaları,

- Kontrol muayenesi sonucu malullük durumunun ortadan kalkması hallerinde kesilir.

Kontrol muayenesi; sigortalının veya bunların hak sahiplerinin malullük ve iş göremezlik raporlarında belirtilen rahatsızlıklarının mevcut olup olmadığının tespiti amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunca muayene ve tetkik yaptırılmasıdır.

15-Devlet memuru olarak 25 hizmet yılımı doldurdum. Emeklilik için gerekli olan yaşı beklemeden, emekli ikramiyemi alabilir miyim?

Devlet memurlarına, emekli aylığı bağlanmadığı sürece ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.

16-Devlet Memuru bir bayanım. Doğum borçlanması yaptığım sürelere emekli ikramiyesi alabilir miyim?

Doğum borçlanması yaptığınız hizmet sürelerinize emekli ikramiyesi ödenmektedir.

17-Devlet Memuru olarak çalışıyorum. Borçlandığım askerlik sürelerime emekli ikramiyesi alabilir miyim?

Borçlanılan askerlik sürelerine emekli ikramiyesi ödenmektedir.

18-Emekli Sandığına tabi olarak hizmetlerimi doldurdum. Fakat yaşımı doldurmadan istifa ederek görevden ayrıldım. Emekli olmak için ne yapmam gerekir?

Kişinin emeklilik için öngörülen yaşını doldurduğu tarihte emekli aylığı bağlanması talebi ile yazılı olarak SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.

SENDİKA İŞLEMLERİ

1-Sendikaya nasıl üye olurum?

Sendikaya üye olmak personelin istihdam durumuna göre iki farklı mevzuat ile gerçekleşmektedir. Bunlar;

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin A ve B bendi uyarınca istihdam edilenler (Memurlar ve Sözleşmeli Personeller) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun Üyeliğin kazanılması başlıklı 14 üncü maddesi uyarınca usulüne uygun olarak doldurulmuş ve sendika tarafından onaylanmış Ek-1 Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik Formunun kuruma verilmesi ile kazanılır. (Form örneği için tıklayınız.)
  2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin D bendi uyarınca istihdam edilenler (işçiler) 6356 sayılı Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Sendika üyeliği ve üyeliğin kazanılması başlıklı 17 inci maddesi uyarınca e-Devlet Kapısı üzerinden sendikaya yapılacak başvuru ve ilgili sendika tarafından onaylanarak kazanılmaktadır.
  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin A ve B bendi uyarınca istihdam edilenler (Memurlar ve Sözleşmeli Personeller) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun Üyeliğin sona ermesi başlıklı 16 ıncı maddesi uyarınca usulüne uygun olarak doldurulmuş Ek-3 Kamu Görevlileri Sendikaları Kamu Görevlisinin Üyelikten Çekilme Bildirim Formunun kurum evrak kayıtlarına verilmesi ile kazanılır.(Form örneği için tıklayınız.)
  2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin D bendi uyarınca istihdam edilenler (işçiler) 6356 sayılı Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Sendika üyeliğinin sona ermesi ve askıya alınması başlıklı 19 uncu maddesi uyarınca e-Devlet Kapısı üzerinden çekilme bildirimi yapılmak suretiyle sendika üyeliğinden çekilebilir.

HİZMETİÇİ EĞİTİM İŞLEMLERİ

1- Hizmetiçi Eğitim Faaliyet planını ya zamanında bulamıyorum veya kurumuma / birimime hiç gelmiyor. Yıllık planı nasıl temin edebilirim?

Daire Başkanlığımızca her yıl hazırlanan Faaliyet Planı Üniversitemize bağlı tüm birimlere  zamanında ve eksiksiz gönderilmektedir. Değişik nedenlerle Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Planı elinize ulaşmamışsa Daire Başkanlığımızın resmi Web sitesinden bu plana ulaşabilirsiniz. Ayrıca planın tamamını bilgisayarınıza word belgesi olarak kaydedebilirsiniz.

2- Hizmetiçi Eğitime katılım sonunda bir belge veriyor musunuz?

Eğitimlere gelen tüm personele Katılım Belgesi verilmektedir.

3- Hizmetiçi eğitimlere katılacak personel neye göre belirleniyor?

Personel Daire Başkanlığınca sene başında belirlenen takvimde eğitim konularına göre birimlerin katılmasını  isteği personelinin isimlerinin bildirilmesi talep edilmektedir.  Gönderilen isimler takvimde belirlenen gün ve saatte eğitime katılırlar.

4- Hizmetiçi eğitime katılım zorunlu mudur?  Katılmadığım zaman ne gibi sıkıntılar yaşarım?

Evet katılım zorunlu olup, eğitim günü yıllık izinde dahi olsa katılım mecburidir. Eğitime katılmayan kişilere Üniversitemizin Hizmetiçi Eğitim Yönergesinin 23. Ve 24 maddesi gereği işlem yapılacaktır.

5- Hizmetiçi eğitim konuları nasıl belirleniyor?

Konular Üniversitemiz Birimleri tarafından personelin ihtiyaçları doğrultusunda talep edilmekte olup, Hizmetiçi Eğitim Komisyonu tarafından Birimlerin talep ettiği konular arasından belirlenmektedir.

GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

1-Kısa ve Uzun Süreli Görevlendirmeler de süre hangi zaman aralığını kapsamaktadır?

Kısa Süreli (Üç Aydan Az) Görevlendirmeler, Uzun Süreli (Üç Aydan Fazla) Görevlendirmeleri kapsar.

2-Üniversiteler haricinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirmeler nasıl yapılmaktadır?

2547 sayılı Kanun’ un 38. Maddesi uyarınca Öğretim elemanları; ilgili kurumların talebi ve görev yaptığı birimin muvafakati, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilir.

3-Öğretim Elemanlarının Görevlendirme İzin süresi hesaplanırken nelere dikkat edilir?

Görevden ayrılış ve göreve başlayış tarihleri olarak etkinliğin başlayış ve bitiş tarihleri esas alınır. Deniz aşırı ülkelerle (İngiltere hariç) Uzakdoğu ülkelerine (Çin dahil) yapılan görevlendirmelerde etkinlik tarihinden 2 (iki) gün öncesi ve 2 (iki) gün sonrası yurtiçi, KKTC ve diğer ülkelere yapılan görevlendirmelerde ise etkinlik tarihinden 1 (bir) gün öncesi ve 1 (bir) gün sonrası yol izni olarak kabul edilir

4-2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi kapsamında görevlendirme işlemleri iş akış süreci nasıl olmalıdır?

*Rektörlük görevlendirme talebinde bulunan ilgili kişinin görev yaptığı birime görevlendirilmesi konusunda görüş sorar. Karar olumlu ise; Dekanlık Rektörlüğe uygun görüş yazısı yazar.

*Öğretim üyeleri, ihtiyacı olan üniversitenin isteği ve kendi arzusu üzerine 2547 sayılı kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirmeye ilişkin talep Yönetim Kuruluna sunulur.

*İlgili Üniversitenin Yönetim Kurulu’nda görevlendirme talebi ve rektörün uygun görüşü üzerine talep Yükseköğretim Kurumuna bildirilir.

*Yükseköğretim Kurulundan gelen uygun yazsı Rektörlük tarafından ilgili Öğretim Üyesinin görev yaptığı birime yazılarak görevinden ayrılış tarihini ister.

5-Taahhütname ve Kefaletname senedinde borçlandırılma nasıl yapılmaktadır?

Taahhütname ve Kefaletname senedi borçlanmasında ilgilinin görevlendirildiği ayın iki katı kadar brüt maaşı üzerinden borçlandırılması yapılmaktadır.

6-2547 sayılı Kanunun 34.maddesi kapsamında başvuru işlemi nasıl olmalıdır?

Yabancı uyruklu öğretim elemanı olarak çalışmak isteyen kişinin uzmanlık alanına göre ilgili birimlere başvuruda bulunması gerekmektedir.

Başvurunun kabul edilmesi halinde dosyası hazırlanarak ilgili birim tarafından Rektörlüğe teklifte bulunulur.

7-2547 sayılı Kanunun 40/a-d maddeleri kapsamında diğer Üniversitelerde kaç saate kadar görevlendirme yapılır?

Yükseköğretim Kurulu Kararı gereğince diğer Üniversitelerde bir dönemde haftada 10 saatten fazla ders görevlendirilmesi yapılmamaktadır. Bunlara ikinci öğretim ve uzaktan eğitim dersleri de dahildir.

İZİN İŞLEMLERİ

1-Askere gideceğim ne yapmalıyım?  

Askere sevk çağrı pusulasını aldığınızda bir dilekçe ile görev yaptığınız birim aracılığı ile resmi işlemleri başlatmalısınız.

2-Askerliğimi bitirdim ne yapmalıyım?  

Terhis belgesi ile birlikte görev yaptığınız birime giderek göreve başlama isteğinizi bildiren dilekçe ile (burada dikkat edeceğiniz nokta terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde başlamanız gerekmekte olduğu ve en erken de terhis tarihinden sonraki ilk iş günü işe başlayabileceğinizdir.) başvurmanız gerekmektedir.

3-Memuriyet öncesi askerlik yaptım. Yapmış olduğum askerlik hizmetimden dolayı yıllık izin hakkım bulunmakta mıdır? 

657 sayılı Kanunun "Yıllık izin" başlıklı 102 nci maddesinde, "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve aynı Kanunun 103 üncü maddesinde de, "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer." hükmü yer almaktadır. 154 seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde de "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması," gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 83 ve 84 üncü maddelerinde muvazzaf askerlikte geçen sürelerin ilgililerin kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirileceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; memuriyete girmeden asteğmen olarak görev yapan ve muvazzaf askerlik hizmeti ile birlikte bir yıllık hizmet süresini dolduran aday Devlet memuruna 657 sayılı Kanunun mezkûr hükümleri uyarınca yıllık izin verilebilir.

4-Babalık ve Ölüm izni kaç gündür?

Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gündür.

5-Doğum sonrası ücretsiz izin nedir? Ne zaman başlar ve biter?

Doğum yapan memura isteği üzerine doğum sonrası analık izin bitiminden itibaren yirmi dört ay aylıksız izin hakkı tanınmakta ve eşi doğum yapan memura da isteği üzerine çocuğunun doğumundan itibaren yirmi dört aya kadar aylıksız izin hakkı tanınmıştır.

6-Analık izin sürem ne kadardır?

Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.

Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir..) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.

7-Süt izni ne kadardır?

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

Süt izninin, kadın memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullandırılması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılmasına imkan bulunmamaktadır.

8-Ücretsiz izin dönüşü işe başlamak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Tüm ücretsiz izin dönüşlerinde (Askerlik, doğum, 39. mad. görevlendirilmesi vb.) görev yaptığınız birime giderek göreve başlamayı istediğinize ait dilekçenizi veriniz.

9-Yarım gün izni ne zaman başlar? Yarım gün izni ile süt izni birlikte kullanılabilir mi? Ne kadar yarım gün izni kullanılır?

Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir.

Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.

10-Memurun hastalığının "uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalık" kapsamında olup olmadığı nasıl tespit edilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde, "Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usule göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır…" hükmü yer almaktadır.

11-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E maddesinde düzenlenen aylıksız izni nasıl kullanabilirim?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E maddesinde; "Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir

12-108/E Maddesi uyarınca izin kullanmak için mazeret şart mıdır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıksız izinlerin sayıldığı 108/E deki izin mazeret sebebiyle alınan bir izin değildir. Kanunda bu iznin alınabilmesi için bir sebep de şart koşulmamıştır. Burada memurun isteği ve kurumun uygun görmesi yeterlidir.

13-Refakat İzni nasıl kullanılır? , Raporda bulunması gereken ifadeler nelerdir ? ve Raporda refakatçinin adı ve soyadının bulunulması gerekli midir?

Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun;

a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,

b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin,

ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katma kadar uzatılır.

(3)   Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.

(4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.

(5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

(6) Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük hakları korunur.  hükmü yer almaktadır.

 Bu itibarla Devlet memurlarına 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrasına göre refakat izninin üç aya kadar verileceği, gerek görülmesi halinde üç aylık sürenin aynı koşullarda bir katına katar uzatılabileceği belirtilmiştir.

Ayrıca sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği ifadelerin yer alması gerektiği raporda bu ifadelerden herhangi birinin bulunmaması halinde Devlet memuruna refakat izni verilmesine imkan bulunmamaktadır  Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda refakatçinin adı ve soyadının yazılmasına gerek bulunmamaktadır.

14-Aylıksız izinde iken doğum yapacak olan memura, göreve başlamadan doğum öncesi ve sonrası analık izninin verilebilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci madde kapsamında aylıksız izinli olan memurun izin süresi içinde doğum yapacak olması sebebiyle aylıksız iznini keserek göreve başlama şartı aranmaksızın analık iznini kullanmak istemesi halinde kendisine doğum öncesi ve doğum sonrası analık izni verilebilecektir.

PASAPORT İŞLEMLERİ

1-Kimler hususi damgalı pasaport (Yeşil Pasaport) alabilirler?

5682 Sayılı Pasaport Kanununa göre;

a) Birinci (1.), ikinci (2.) ve üçüncü (3.) derece kadrolarda bulunan ve bu kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel olarak çalıştırılan Devlet Memurları ve diğer Kamu Görevlilerine, sözleşmeli personel olarak çalıştırılıp, kadro karşılıkları olmayan ancak T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri, bu derecelerden kesilmek suretiyle çalıştırılan Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine, 

b) Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara, 

c) Bugün birinci, ikinci ve üçüncü derece kadroda bulunanlar ile aynı hizmet süresi ve aynı unvanda bulunup bulunanların eşlerine, Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport) almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise, 

d) Hususi Damgalı Pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine, Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise, 

e) Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına verilir.

2-Hizmet damgalı (Gri) pasaport alabilmek için Rektörlüğümüze müracaat nasıl yapılır?

Öncelikle yurtdışında görevlendirildiğine Rektörlük Makam Olurunun alınmış olması gerekir. Görevlendirme yapıldıktan sonra Personel Daire Başkanlığımızın formlar bölümünde bulunan Hizmet (Gri) Pasaport Formu düzenlenerek Personel Daire Başkanlığı’na müracaat edilir.

Adlarına hizmet damgalı pasaport düzenlenen görevli, eş ve çocuklarının görevle ilgili seyahatini tamamlamasını takiben, geçerliliği devam eden hizmet damgalı pasaportların görev yapılan birime teslim edilmesi gerekmektedir.

1-Şikayet geldikten sonra soruşturma açmadan önce inceleme yapıldığı takdirde “soruşturmanın açılması yönünden zamanaşımı” doğar mı?

Şikayette ileri sürülen iddialar hakkında makul süre içinde inceleme başlatılması zamanaşımını durdurduğu gibi başka kurum veya birimlerden bilgi ve belge temin edilmesi sırasında geçen zaman da zamanaşımına yol açmaz.

2-İnceleme yapılırken kişilerin ifadeleri alınır mı?

Soruşturma açılmasına gerek olup olmadığına karar verebilmek için yapılan incelemeler dosya üzerinden yapılabileceği gibi elde bulunan bilgi ve belgelerden sonuca ulaşılamıyorsa kişilerden bilgi alınabilir ancak henüz soruşturma açılmadığı ve tanık/şüphelilerin kim olduğu bilinmediği için yapılan işlem “ifade almak” yerine “bilgisine başvurmak” olarak nitelendirilir.

3-İncelemeler ne kadar zamanda tamamlanır?

Mevzuatta incelemelere dair bir düzenleme bulunmadığından disiplin soruşturmaları için getirilmiş hükümlere bakılarak inceleme işlemleri yürütülür. Disiplin soruşturmalarının süresi 2 ay olduğundan incelemelerin tamamlanmasında makul süre 2 aydır ancak ek süre de verilebilir.

4-Kimler incelemeci olabilir?

Hakkında inceleme yürütülen kişi ile eşit veya daha üst statüde ve kadroda görev yapan kişiler incelemeci olarak görevlendirilebilir.

5-Kimler soruşturmacı olabilir?

Soruşturmacının görev ve unvanı, soruşturulanın görev ve unvanının üstünde veya onunla aynı düzeyde olmalıdır.

6-Soruşturma ne kadar zamanda tamamlanır?

Soruşturmacıya tebliğinden itibaren 2 ay içinde tamamlanır, bitirilemediği durumlarda ek süre verilebilir.

7-Soruşturmayı kim açar?

Soruşturma disiplin amiri tarafından açılır. Rektör üniversitenin, Dekan Fakültenin, Müdürler Enstitü ve Yüksekokulların disiplin amiridir.

8-Disiplin soruşturması hangi eylemler için açılır?

2547 sayılı Yasanın 53.maddesinin (b) fıkrasında belirtilen eylemler veya benzerlerini işleyenler hakkında disiplin soruşturması yapılır.

9-Ceza soruşturması hangi eylemler için açılır?

Türk Ceza Kanununda, işlendiği takdirde karşılığında hangi cezanın verileceği belirtilen eylemler suçtur. Suç olarak belirtilen bu eylemleri görevlerinden doğması sonucunda işleyenler hakkında yargılama yapılabilmesi için Rektörlük/Dekanlıklarca ceza soruşturması açılır.

10-Ceza Soruşturması kimler hakkında açılır?

Yükseköğretim Kurumlarında görev yapmakta olan yöneticilerin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurların hakkında ceza soruşturması açılabilir.

11-Şüpheliye şikayetçinin dilekçesi gösterilir mi?

Şüphelinin ifadesi alınırken şikayet dilekçesi, şikayetçinin ifadesi alınmış ise ifade zaptı ve suç isnadına ilişkin olan tüm belgeler gösterilerek bunlara karşı savunmasını yapması sağlanır.

12-Şüpheli ifadesi alınırken avukat bulundurabilir mi?

Bulundurabilir. Özellikle ceza soruşturmalarında şüpheli ifade vermek üzere davet edilirken yanında avukatını da bulundurabileceği hususunda kendisine bilgi verilir.