Personel Daire Başkanlığı Formları

İdari Personel Formları

PDB-FR-001-00 İdari Personel İhtiyaç Cetveli
PDB-FR-004-00 Dosya Muhteviyatı Döküm Formu
PDB-FR-012-00 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu 
PDB-FR-013-00 KPSS Bilgi Formu
PDB-FR-014-00 İstifa Dönüşü İş Talep Formu
PDB-FR-015-00 4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu
PDB-FR-016-00 Nakil Talep Formu
PDB-FR-017-00 Disiplin Soruşturma Formu
PDB-FR-018-00 İzin Formu
PDB-FR-019-00 Aylıksız İzin-İstifa, Yer Değiştirme, Emeklilik Nedeniyle Görevden Ayrılan Personele Ait İlişik Kesme Belgesi Formu
PDB-FR-022-00 Görevden Ayrılacak Personelce Doldurulacak Görev Devri Formu
PDB-FR-023-00 Maaş Nakil Bildirim Formu
PDB-FR-024-00 Emeklilik Dilekçe Formu
PDB-FR-025-00 Dosya İstek Formu
PDB-FR-026-00  Personel Kimlik Talep Formu
PDB-FR-027-00  Çalışanlar İçin Performans Değerlendirme Formu
PDB-FR-028-00 Yöneticiler İçin Performans Değerlendirme Formu
PDB-FR-029-00 Mükemmel Performans Belgesi
PDB-FR-030-00 Üstün Performans Belgesi
PDB-FR-031-00 Teşekkür Belgesi
PDB-FR-032-00 Performans Geri Bildirim Görüşme Formu
PDB-FR-033-00 Birim Oryantasyon Takip Formu
PDB-FR-034-00 Personel Oryantasyon Eğitim Formu
PDB-FR-035-00  Hizmet İçi Eğitim Talep Formu
PDB-FR-036-00 Hizmet İçi Eğitim Planı Formu
PDB-FR-037-00 Hizmet İçi Eğitim Görev Listesi
PDB-FR-038-00 Hizmet İçi Eğitim Katılım Formu
PPDB-FR-039-00 Hizmet İçi Eğitim Değerlendirme Anketi
PDB-FR-040-00 Hizmet İçi Eğitim Katılım Belgesi
PDB-FR-041-00 Planlama Dışı Hizmet İçi Eğitim Programı Formu
PDB-FR-042-00 Hizmet İçi Eğitim Takip Listesi
PDB-FR-043-00 Paydaş Memnuniyet Anketi
PDB-FR-044-00 Personel Memnuniyet Anketi
PDB-FR-045-00 Performans Değerlendirme Cetveli
PDB-FR-046-00 Hizmet İçi Eğitime Katılacak Personel Listesi
PDB-FR-047-00 Hizmet İçi Eğitim Planı Takip Formu
Hata, Usulsüzlük Ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Formu
Personel Daire Başkanlığı Etik Sözleşmesi Formu
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Personel Memnuniyet Anketi
Paydaş Memnuniyet Anketi
Rotasyon Plan Formu
Süreç Sorumluları Formu
İş Planı Formu
Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu
Birim Kalite Kurulu Toplantı Tutanağı
Toplantı Tutanağı
Emekli Personel İçin Hususi-Yeşil Pasaport Dilekçe Örneği
Gri Hizmet Pasaport Formu
Yeşil-Hususi Pasaport Formu
 4/B Sözleşme Taslağı (657 Sayılı Kanun kapsamında)
 4/C Sözleşme Taslağı (657 Sayılı Kanun kapsamında)
 Görevlendirme Başvuru Formu
 Sözleşmeli Bilişim Personeli Sözleşme Taslağı (375 sayılı KHK uyarınca)

Akademik Personel Formları

FR-002-00 Kadro Talep Formu
 Rektör Adayı Bilgi Formu (Standart Form)
 FR-Rektör Adayı Özgeçmiş Formu (Standart Form)
 FR-Dekan Adayı Özgeçmiş Formu (Standart Form)
 FR-Dekan Adayı Bilgi Formu (Standart Form)
 FR-Profesör  Kadrolarına Başvuru Dilekçe Örneği
 FR-003-00Profesör Ve Doçent Kadrolarına Başvuru Formu
 FR-Rektörlük Kadrosuna Başvuracak Öğretim Elemanları için Bilgi Talep Formu
 FR-Rektörlük Kadrosuna Başvuracak Öğretim Elemanları Dilekçe Örneği
 FR-005-00 Öğretim Elemanları Ön Değerlendirme Formu (A)
 FR-006-00 Öğretim Elemanları Değerlendirme Formu (B)
 FR-007-00 Öğretim Elemanları Ön Değerlendirme Formu (C)
 FR-008-00 Öğretim Elemanları Değerlendirme Formu (D)
 FR-009-00 Öğretim Elemanları Ön Değerlendirme Formu (E)
 FR-010-00 Öğretim Elemanları Değerlendirme Formu (F)
 FR- 011-00 2547 S.K 33/a-50/d Maddesi Gereğince Araştırma Görevlisi Kadrosunda Bulunanlarla ilgili Süre Uzatma Bilgi Formu
 FR- Görev Süresi Uzatılacak (Yeniden Atanacak)   Akademik Personel İçin Kişisel Faaliyet Rapor Formu
 FR-Disiplin Soruşturmaları A-B Formu
 FR-Akademik Personel İzin Formu
 FR-Teknokent Bünyesinde AR-GE Şirket Ortağı Olma Ve Görevlendirme Talep Formu
 FR-Teknokent Bünyesinde Görevlendirme Formu 
FR- Personel Kimlik Talep Formu
 FR-Emeklilik Dilekçesi
 FR-Maaş Nakil Bildirim Formu
 FR-021-00 33.Maddesi Uyarınca Lisansüstü Eğitim Amacıyla Yurt Dışına Gönderilen Araştırma Görevlileri İçin Bilgi Formu
 FR-020-00 Yurtdışı Görevlendirme Faaliyet Raporu
 FR-Mal Bildirim Formu (Standart Form)
 FR-Emekli Personel İçin Hususi-Yeşil Pasaport Dilekçe Örneği
 FR-Gri Hizmet Pasaport Formu
 FR-Yeşil-Hususi Pasaport Formu
 İstanbul Üniversitesi Profesör Ve Doçent Kadrolarına  Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Dilekçe Örneği
Görevlendirme Başvuru Formu
Taahhütname ve Kefalet Senedi
Araş.Gör. Yurtdışı Görev. Bilgi Formu
İstanbul Üniversitesi Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuran Adayların Doldurması Gereken Özgeçmiş Formatı
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

Yabancı Uyruklu Personel İçin Gerekli Olan Form ve Belgeler

Yabancı Uyruklular İçin Gerekli Belgeler

Nakil,İstifa Dönüşü, KPSS, 4-b Sözleşmeli İş Talep Formları

FR-Nakil Talep Formu
FR-4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu
FR-375 Sayılı KHK Uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu
FR-İstifa Dönüşü İş Talep Formu

Disiplin ve Ceza Soruşturmaları ve Doküman Örnekleri

  DİSİPLİN VE CEZA SORUŞTURMALARINA İLİŞKİN FORM VE DOKÜMAN ÖRNEKLERİ

Sendika Formları

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu
EK 1- Sendika Üyelik Formu (Standart Form)
EK 3- Sendika Üyelikten Çekilme Formu (Standart Form)
EK 4-Üyelikten Çekilme Dışındaki Diğer Nedenlerle Ayrılmalar ve İşyeri Değişikliği Bildirim Formu (Standart Form)

Aday Memur Formları

Aday Memur Staj Değerlendirme Formu
Aday Memur Yemin Belgesi