İdari Kadro ve Yazışma Şube Müdürlüğü

GÖREV VE SORUMLULUKLAR: 

İdari kadro cetvellerinin sağlıklı bir biçimde tutulması,

Her yıl, kadro iptal-ihdas, dolu-bos, derece ve unvan değişikliği ile ilgili işlemlerin yapılması,
Açıktan, naklen veya yeniden atama işlemlerinin yapılması,

-KPSS sonucuna göre Üniversitemize yerleştirilen memur adaylarının atamasının yapılması; ataması yapılıp göreve başlayan, ataması yapıldığı halde göreve başlamayan ve Üniversitemize yerleştirildiği halde başvuruda bulunmayan adayların ayrı ayrı Devlet Personel Başkanlığına bilgi verilmesi

-Naklen atanacak idari personel için kurumlarından muvafakat istenmesi,
-4046 Sayılı Kanunun 22.maddesi uyarınca Özelleştirilen ve Özelleştirme programına alınan ve özelleştirilen Kurumlardan Üniversitemize naklen atanmak isteyenlerin taleplerinin değerlendirilmesi ve Devlet Personel Başkanlığınca Üniversitemize yerleştirilen, özelleştirmeden dolayı naklen atanacak personelin atama işlemlerinin yapılması, atanan kişilerin görevine başladığında ise Devlet Personel Başkanlığına bilgi verilmesi
-Açıktan, yeniden, naklen veya özelleştirmeden dolayı naklen ataması yapılarak göreve başlayan idari personelin bilgisayar ortamında bilgi girişlerinin yapılması,
-Naklen veya özelleştirmeden dolayı naklen atanan personelin özlük ve sicil dosyalarının teslim alınması işlemlerinin yürütülmesi,
3413 Sayılı Kanun uyarınca korunmaya muhtaç çocukların atamaları ile ilgili işlemler
4131 Sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre gelenlerin kadroları ile ilgili işlemler.
Maliye Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve diğer makamların istedikleri çeşitli izleme formlarının ve işlemlerin hazırlanması ve gönderilmesi; Bu amaçla,
- Her üç ayda personel durum çizelgesinin Devlet Personel Başkanlığı’na gönderilmesi,
- Bütçe Kanunu’na göre her üç ayda dolu ve bos kadro durumlarının Maliye Bakanlığı’na bildirilmesi,
- Her yıl dolu, bos, ihdas ve iptal kadro durumlarını Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’na bildirilmesi,
İdari Personelin 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirme işlemleri,

İdari Personelin terfi işlemlerinin düzenli olarak yürütülmesi,

657 sayılı Kanunun 36.maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün A-12/d bendi uyarınca bir üst öğrenim bitiren personelin intibak işlemlerinin yapılması

İdari personelin ise başlama, görev değişikliği, kadro ve görev yeri değişiklikleri v.b. bilgilerin düzenli olarak kaydedilmesi,
Aday memurlar için temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim programları düzenlenmesi, eğitim yerinin ve eğitimcilerin belirlenmesi,

Aday memurların uygulamalı staj eğitimlerinin yapılmasının sağlanması,

Aday memurlarının asaletlerinin onayına ilişkin işlemlerin yapılması,
Aday memurlar için temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim planlarının hazırlanması ve Devlet Personel Başkanlığı’na gönderilmesi,

İdari personelin Sosyal Güvenlik Kuruluşlarında geçen hizmetlerinin Emekli Sandığı Hizmetleriyle birleştirilmesi,

İdari personelin ücretsiz izin, istifa ve askerlik hizmetleri ile ilgili onaylarının alınması ve ücretsiz izin ile askerlik hizmetlerinin Emekli Sandığına ödendiğinde bu sürelerinin fiili hizmetten sayılması işlemlerinin yapılması,

Mayıs ve Kasım dönemleri itibariyle yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonucu belli bir düzeyde başarı sağlayarak, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereği Yabancı Dil Tazminatı almaya hak kazanan personel hakkında işlemlerin yapılması,

Unvanlara göre, Görevde Yükselme Eğitimi El Kitabi' nın hazırlanması,

Mevzuatlarda meydana gelebilecek değişikliklere göre el kitaplarının güncelliğinin sağlanması,
Görevde yükselme eğitiminin ilan edilmesi, başvurularının kabul edilmesi, ilgili yönetmeliğe uygun olarak değerlendirmenin yapılması ve eğitime katılacak personelin tespit edilerek duyurulması,
Görevde yükselme eğitim programının hazırlanması, eğitim yerinin ve eğitimcilerin belirlenmesi,

Başvuru İnceleme Kurulu ve Görevde Yükselme Sınav Kurulunun oluşturulması, Kurul üyelerine gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesi,

Görevde yükselme eğitimi sonrasında sınavların yapılmasının koordine edilmesi,
Görevde yükselme sınavını kazanan personelin atamalarının yapılması,

Unvan değişikliği sınavının ilan edilmesi, başvurularının kabul edilmesi, ilgili yönetmeliğe uygun olarak değerlendirmenin yapılması,
Unvan değişikliği sınavının yapılmasının koordine edilmesi, sınav evraklarının hazırlanması,
Unvan değişikliği sınavını kazanan personelin atamalarının yapılması,
Akademik ve idari personelin gizli sicil raporlarının düzenlenip, değerlendirmesinin ve muhafaza edilmesinin sağlanması (6 yıllık sicil not ortalaması 90 puan ve yukarı olan idari personele kademe ilerlemesinin yapılması)

Disiplin soruşturmasına esas olmak üzere istenen sicil durumu ve aldığı cezalar olup olmadığı konusunda soruşturmacı birime gerekli bilginin verilmesi,

Soruşturma sonucuna göre verilen cezaların bilgisayar ortamında takip edilmesi ve verilen ceza durumuna göre gerekli bildirimlerin yapılması,

Amirlerinin vereceği benzer nitelikli görevlerin yerine getirilmesi.

Fotoğraf Personeller Görev Tanımları
Hatun TAŞDEMİR
Şube Müdürü
İDARİ PERSONEL KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU HİZMET İÇİ EĞİTİM BÜROSU
E-mail : htasdemir@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10629
Görev Tanımı
Dilek KALYONCU
Şef
İDARİ PERSONEL KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU HİZMET İÇİ EĞİTİM BÜROSU
E-mail : dkalyoncu@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10711
Görev Tanımı
Hesna ESEN
Şef
İDARİ PERSONEL KADRO BÜROSU
E-mail : hesnap@gmail.com
Dahili Tel: 10710
Görev Tanımı
Şenol POLAT
Şef
İDARİ PERSONEL YAZIŞMA BÜROSU
E-mail : senpolat@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10759
Görev Tanımı
Mustafa BAŞ
B.İşletmeni
İDARİ PERSONEL KADRO BÜROSU
E-mail : mbas71@gmail.com
Dahili Tel: 11929
Görev Tanımı
Engin ŞENER
B.İşletmeni
İDARİ PERSONEL KADRO BÜROSU
E-mail : sener.engin@hotmail.com
Dahili Tel: 11929
Görev Tanımı
Muzaffer KAYA
B.İşletmeni
İDARİ PERSONEL YAZIŞMA BÜROSU
E-mail : muzafferkaya@gmail.com
Dahili Tel: 10341
Görev Tanımı
Murat ÖZŞAHİN
B.İşletmeni
İDARİ PERSONEL YAZIŞMA BÜROSU
E-mail : murat.ozsahin@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10341
Görev Tanımı
Oğuzhan AĞCA
B.İşletmeni
İDARİ PERSONEL YAZIŞMA BÜROSU
E-mail : oguzhan.agca@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 11928
Görev Tanımı
Seval TANBOĞA
B.İşletmeni
İDARİ PERSONEL YAZIŞMA BÜROSU
E-mail : seval.tanboga@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 11928
Görev Tanımı
HÜLYA İSTİKAM
B.İşletmeni
İDARİ PERSONEL YAZIŞMA BÜROSU
E-mail : hulya.istikam@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 11923
Görev Tanımı
SERDAR KARACA
Memur
İDARİ PERSONEL YAZIŞMA BÜROSU
E-mail : serdar.karaca@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 11928
Görev Tanımı
Ayşe ÖZDEMİR
Memur
İDARİ PERSONEL YAZIŞMA BÜROSU
E-mail : ayse.ozdemir@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 11928
Görev Tanımı
Mesut ÖZ
Memur
İDARİ PERSONEL YAZIŞMA BÜROSU
E-mail : mesut.oz@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 11928
Görev Tanımı